Ladda ner policyn (pdf)

Integritets- och webbplatspolicy

Expisoft AB värnar om din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla: Vi kommer alltid att vara öppna med vilka uppgifter vi samlar, varför vi samlar in dem och hur vi gör för att skydda dem på bästa sätt.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Regulation 2016/679), som ersatt personuppgiftslagen (PUL).

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är till exempel namn och personnummer, men också andra uppgifter som är specifika för en persons fysiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Datainspektionen klassificerar all information som handlar om fysiska, identifierbara personer, som personuppgifter vilket innebär att uppgifter som din IP-adress, foton, inspelad röst, kontaktuppgifter, telefon, e-postadress, registreringsnumret på din bil också skall ses som personuppgifter.

Vissa personuppgifter betraktas som särskilt känsliga och omfattas därför av särskilda regler. Med känsliga personuppgifter menas information som avslöjar
• ras eller etniskt ursprung
• politiska åsikter
• religiös eller filosofisk övertygelse
• medlemskap i fackförening
• genetiska uppgifter
• biometriska uppgifter som identifierar en fysisk person
• sexuell läggning
• uppgifter om hälsa
• uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

 

Vad är en behandling?

Med behandling av personuppgifter menas allt som görs med informationen, oavsett om det sker automatiskt eller inte.

Exempel på vanliga behandlingar av uppgifter är insamling, registrering, bearbetning, lagring, överföring och radering. Det är enbart behandling som görs automatiserat eller som ingår i ett register som omfattas av reglerna om dataskydd.

 

Om vem samlar vi in informationen?

Vi samlar in information om dig som har ingått eller vill ingå ett avtal med oss. Det kan till exempel vara i egenskap av kund, partner, leverantör, arbetssökande eller annan kategori.

 

Vilken information om dig behandlar vi?

När du använder någon av våra digitala tjänster eller kommunicerar med oss via e post kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress, e post-adress, mobilnummer m.m.

Det kan exempelvis vara i samband med att du använder vår beställningstjänst för e-legitimationer, kontaktar oss i ett supportärende, vi betalar eller mottar en faktura, när du ingår ett avtal med oss eller när vi administrerar ett befintligt avtal.

Vi kan även spara information uppstår när du har kontakt med oss i olika sammanhang, t.ex. när om du skickar in en ansökan till oss om en tjänst vi annonserat ut.

Vi samlar endast in och behandlar den information som behövs för att tillhandahålla de tjänster vi erbjuder till dig, det inkluderar: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer) och betalningsinformation (kontonummer om du betalar med autogiro).

Om du anmäler dig till nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller liknande kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Vi samlar inte in eller behandlar personuppgifter som betecknas som känsliga. Om sådana uppgifter lämnas till oss på ditt eget initiativ kommer dessa uppgifter behandlas enligt villkoren i denna Integritetspolicy men vi avråder dig från att lämna uppgifter som kan betraktas som känsliga i din kommunikation med oss.

 

Hur använder ni mina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att:
• Kunna kontakta och kommunicera med dig.
• Besvara kundserviceärenden, ge support och utföra felrättningar.
• För att kunna administrera seminarier, utbildningar och event m.m.
• Tillhandahålla och administrera din tillgång till vår beställningstjänst för e-legitimationer
• För att analysera statistik i våra digitala tjänster för att kunna förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation.
• För att fullgöra/administrera beställningar, avtal och rättsliga förpliktelser.

 

På vilken laglig grund behandlar ni mina personuppgifter?

När du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse till att registrera och lagra samt behandlar de angivna personuppgifterna för de ändamål som beskrivs i ovan.

Som legal grund för denna behandling gäller något av följande; uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.

Om Expisoft använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, för kontaktuppgifter se rubriken ”Så här kontaktar du oss”.

All behandling av dina personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att dessa uppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och i marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för.

 

För att förbereda och administrera avtal

Det vanligaste ändamålet som vi behandlar dina personuppgifter för, är för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal som vi har med dig och ditt företag.

Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.

 

När vi har ett berättigat intresse

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för ett ändamål där vi efter en intresseavvägning har bedömt att vi har ett berättigat intresse.

Vi kan t.ex. behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla olika erbjudanden till dig. Sådan marknadsföring kan bland annat vara baserad på hur du använder våra produkter och tjänster.

När vi har ett berättigat intresse kan vi också komma att behandla dina personuppgifter för att utföra marknadsanalyser och genomföra marknadsaktiviteter, samt för affärsutveckling och för att förbättra vårt produktutbud till våra kunder.

Vill du inte få nyhetsbrev eller information om våra produkter och tjänster kan du meddela oss detta så avregistrerar vi dig från nyhetsbrev och eventuella andra utskick. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Så här kontaktar du oss” i denna policy.

 

När du har gett oss ditt samtycke

I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Vi kommer då att be dig samtycka till att vi behandlar uppgifterna för det specifika ändamålet.

Du kan när som helst ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat.

 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Normalt sparar vi dina personuppgifter under avtalstiden samt tre år efter att avtalet med dig och ditt företag löpt ut.

När vi sparar personuppgifter för andra syften än på grund av avtalsförhållanden kan andra tider gälla, till exempel har vi redovisningskrav som gör att vi behöver behålla en del av din information i upp till sju år efter avslutat avtalsförhållande. Därefter kommer den att raderas.

Information som vi använder för nyhetsbrevutskick eller marknadsföring sparas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avregistrera dig från dem, d.v.s. återkalla ditt samtycke (se nedan rubrik ”Vilka rättigheter har jag?”). Om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter inte längre att lagras.

Om du söker till en av oss utlyst tjänst och du skickar in ditt CV samt personuppgifter till oss så sparar vi normalt dessa uppgifter under tiden rekryteringsprocessen pågår. Om inget annat sägs så kommer din ansökan och dina personuppgifter att raderas när tjänsten är tillsatt.

Ibland kan dock en sökande ha fel profil för en viss utlyst tjänst men bedömas vara intressant för en rekrytering vid ett senare tillfälle och att vi därför skulle vilja spara den sökandens ansökningshandlingar. I dessa fall kommer vi be om ditt samtycke för att spara din ansökan med tillhörande personuppgifter.

 

Vem/vilka har tillgång till mina personuppgifter?

Anställda på Expisoft AB har tillgång till dina personuppgifter. Denna information är dock endast tillgänglig för behöriga medarbetare som använder en applikation som för sin funktion behöver hantera personuppgifter, t.ex. vårt ekonomisystem vår beställningstjänst för e-legitimationer m.m.

Med vilka delar ni mina personuppgifter och i vilket syfte?

Vid postala utskick, e-postutskick, analyser, kampanjer och andra utskick använder vi oss i förekommande fall av underleverantörer. Dessa uppdrag regleras genom s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med respektive leverantör.

Våra personuppgiftsbiträden är skyldiga att behandla informationen enligt denna integritetspolicy, rådande dataskyddsförordning och med högsta konfidentialitet.

I vissa fall kan vi komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga (myndigheter, banker etc). När dina personuppgifter behandlas av företag som är självständigt personuppgiftsansvarig så gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi kan också komma att behöva dela med oss av din personliga information i samband med rättsliga tvister och i sådana fall där vi tror att det finns en misstanke om rättsstridighet.

 

Var lagras min information?

Den information du lämnat till oss lagras i våra egna servrar, affärssystem och andra applikationer (e-post etc). Dessa servrar och applikationer är placerade i ett svenskt datacenter.

I de fall vi använder underleverantörer för behandling av dina personuppgifter så är kravet att all behandling ska ske i datacenter placerade inom EU/EES området.

Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Detta gör vi med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Exempelvis är våra IT-system och nätverk skyddade genom behörighetsstyrning, antivirusskydd, brandväggar och i vissa fall är informationen krypterad.

Vi strävar vidare efter att inte behandla fler personuppgifter än nödvändigt i våra system och vi anonymiserar dina uppgifter när så är möjligt.

Vi använder oss endast av underleverantörer med vilka skriftliga avtal ingåtts när vi behandlar dina uppgifter, vilket förutsätter att uppgifterna behandlas konfidentiellt och skyddas.

Om en samarbetspartner eller underleverantör behandlar personuppgifter åt oss, ett så kallat personuppgiftsbiträde, måste den alltid förbinda sig att upprätthålla en säkerhetsnivå och att vidta motsvarande skyddsåtgärder som om vi själva hade utfört behandlingen.

 

Vilka rättigheter har jag?

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna uppgifter och få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.

 

Rätten att få registerutdrag

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som Expisoft AB har sparade om dig. Skulle du begära ytterligare ett registerutdrag inom 12 månader från din första begäran kan vi komma att ta ut en avgift för att täcka de kostnader som uppkommer på grund av din begäran.

Om du vill ha ett registerutdrag kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Så här kontaktar du oss” i denna policy.

 

Rätt att begära att få uppgifter rättade

Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift om dig kompletteras.

Du kan när du vill begära att få dina uppgifter rättade i Expisofts register genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Så här kontaktar du oss” i denna policy.

 

Rätt att invända mot direkt marknadsföring

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering i detta syfte, kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Så här kontaktar du oss” i denna policy.

När vi mottagit din invändning kommer vi att sluta behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

 

Rätt att begränsa hur vi behandlar dina uppgifter

I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan till exempel vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också vara om du har invänt mot behandling som vi baserar på berättigat intresse. Då måste vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

 

Rätt att invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. För att vi ska få fortsätta behandla uppgiften måste vi kunna visa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen och att de skälen väger tyngre än dina intressen och rättigheter.

 

Rätt att återkalla eller radera dina personuppgifter

Om du vill återkalla hela eller delar av ditt samtycke av dina personuppgifter och bli borttagen ur Expisofts register kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Så här kontaktar du oss” i denna policy.

Om du begär radering eller återkallelse av dina personuppgifter kan det innebära att du inte längre kan fortsätta använda vissa Expisofts tjänster.

Om du väljer att bli borttagen ur Expisofts register så innebär det att vi inte sparar någon kontaktinformation om dig. Detta kan dock innebära att du i ett senare och i helt annat sammanhang kan bli kontaktad som en ”ny” kontakt. Om du istället meddelar oss att du inte vill ha några utskick eller bli kontaktad på något sätt så kan vi säkerställa det genom att sätta dig på en s.k. spärrlista.

Även om du begärt att vi tar bort dina uppgifter kan det finnas lagkrav som kräver att vi behåller dem. Men då får uppgifterna endast behandlas i det syfte som anges i den lag som förhindrar borttagandet.

 

Rätt att flytta dina uppgifter till en annan aktör

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Detta gäller dock inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få uppgifterna flyttade till en annan aktör. Detta kallas för dataportabilitet.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format för att överföra till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som har inlämnats genom samtycke och där behandling av dessa personuppgifter sker automatiskt.

Om du vill använda din rätt till dataportabilitet kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Så här kontaktar du oss” i denna policy.

 

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Tycker du att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt? I första hand vill vi såklart hjälpa till att reda ut det. Men om du fortfarande inte är nöjd har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten för dataskyddsförordningen.

I Sverige är det Datainspektionen. Läs mer om detta på deras webbplats.

 

Uppdateringar av denna policy

Expisoft AB kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid förändringar kommer vi att informera de som är berörda om vilka förändringar som gjorts i policyn.

Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på https://www.expisoft.se//.

 

Information och användning av cookies

Nedan återfinns information om cookies samt om hur innehållet på webbplatsen används. Innehållet på webbplatsen omfattas av svensk och internationell copyrightlagstiftning. Så länge källa anges är det tillåtet att citera innehåll, använda diagram i presentationer och dylikt, samt att länka till sidor på webbplatsen.

Vi gör alltid vårt allra bästa för att vår webbplats alltid ska innehålla korrekt information, vara komplett och uppdaterad. Skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel kan dock resultera i felaktigheter. Detta innebär att vi inte kan garantera och ta ansvar för att informationen är felfri även om detta är vår absoluta målsättning.

 

Hur personlig information hanteras

Personlig information som besökaren frivilligt lämnar (till exempel namn och e-post-adress) säljs aldrig vidare till tredje part utan används enbart för de ändamål som användaren begärt. Information från användarens webbläsare, såsom IP-adress och cookie-information, lagras i våra loggfiler på vår server.

Expisoft använder cookies enbart för att förbättra webbplatsens innehåll, tillgodose användarens förfrågningar avseende våra produkter och tjänster samt statistik.

 

Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen.

Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person. Informationen används för att förbättra besökarens upplevelse av webbplatsen.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras cookien temporärt i dennes dators cacheminne. Sessionscookies lagras inte under någon längre tid på användarens dator, utan försvinner när man stänger sin webbläsare.

Denna webbplats använder sig av båda dessa typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Om du inte vill tillåta cookies kan du lägga in en spärr för dessa i din webbläsare. Sättet att göra detta varierar mellan olika webbläsare, se därför din aktuella webbläsare för att spärra cookies.

 

Länkar till andra webbplatser

I de fall att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte.

Vi har av förklarliga skäl ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser varför vi ber att få hänvisa till dessa webbplatsers integritetspolicy rörande insamling eller behandling av personuppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss.

 

Så här kontaktar du oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så är du välkommen att kontakta oss på något av följande sätt:
Tel: +46 8-41 00 79 00
E-post: info@expisoft.com
Brev:
Expisoft AB
Propellervägen 12